Zriaďovacia listina jednou z hlavných tém predchádzajúceho i budúceho zastupiteľstva

Doc. Tekeli navrhoval zadefinovať v Zriaďovacej listine hlavnú činnosť a oddeliť podnikateľskú činnosť Technických služieb.

Zastupiteľstvo sa na svojom zasadaní opäť zaoberalo otázkou zriaďovacej listiny Technických služieb. Na zasadaní mestského zastupiteľstva bol tentoraz prítomný aj doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., nezávislý advokát, ktorý poukázal na nedostatky v zriaďovacej listine i zmluvách, ktoré boli doteraz uzavreté medzi Technickými službami a mestom. Rozprava o zriaďovacej listine bola posunutá skoro až na koniec rokovania. V svojom úvodnom vystúpení sa primátor mesta doc. Tekeliho opýtal, či technickým službám vyplýva povinnosť vykonať verejné obstarávanie, ak má mesto 20 % podiel v spoločnosti Ekoservis. V rozprave vystúpil i poslanec Pavol Olejár, ktorý poukázal na zmluvné podchytenie vzťahu medzi mestom a Technickými službami. V diskusii padla i otázka ohľadom možnosti vytvorenia dozornej rady v Technických službách.

MNOHÉ USTANOVENIA V ZMLUVE JE POTREBNÉ UPRAVIŤ

Z nasledujúceho vyjadrenia doc. Tekeliho vyplýva, že je nevyhnutné upraviť zriaďovaciu listinu Technických služieb, ale okrem toho je potrebná aj úprava samotnej zmluvy medzi Technickými službami a mestom. Upozornil, že ak chce mesto limitovať niektoré právomoci riaditeľa Technických služieb, je potrebné to zakotviť v Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Svidník. TS spĺňajú všetky znaky verejného obstarávateľa podľa zákona o verejnom obstarávaní, a tak pri zadávaní zákazky na zneškodňovanie odpadu boli povinní vykonať verejné obstarávanie. Hlavná činnosť musí byť pritom pokrytá príspevkom a nemôže existovať žiadny iný finančno-právny vzťah medzi mestom a Technickými službami. Týmito slovami poukázal doc. Tekeli i na zmluvu medzi mestom a TS, ktorá existuje od roku 2016 a obsahuje také ustanovenia, ktoré je nevyhnutné upraviť.

MESTO MÁ EMINENTNÝ ZÁUJEM DORIEŠIŤ ZRIAĎOVACIU LISTINU

Podľa slov poslanca Kaliňáka pán poslanec Olejár 2,-roka upozorňoval, že vzťah mesta a TS nie je správne nastavený a vo svojom vyjadrení to potvrdil aj doc. Tekeli. Mesto má pri tom podľa slov primátora Holodňáka eminentnú snahu doriešiť Zriaďovaciu listinu TS. „Na základe týchto skutočností Mesto Svidník po odbornej konzultácii s doc. JUDr. Jozefom Tekelim zapracovalo zmeny do predmetnej Zriaďovacej listiny,“ dodala k otázke zriaďovacej listiny PR manažérka mesta Kristína Tchirová. Doc. Tekeli navrhoval zadefinovať v Zriaďovacej listine hlavnú činnosť a oddeliť podnikateľskú činnosť Technických služieb. Návrh bude prerokovaný na najbližšom zastupiteľstve.

(red)

Autor: redkacia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.