Mesto rieši rozbahnenú ulicu i parkovanie v centre

Vedenie mesta sa na zasadaní mestského zastupiteľstva zaoberalo aj problémom obyvateľov bytového domu E18 na Ulici Sovietskych hrdinov. Obyvatelia tohto bytového domu zápasia s nedostatkom parkovacích miest a s ne­kvalitnou prístupovou cestou. Cesta nemá spevnený povrch a stačí, že trochu zaprší a z cesty sa stane rozbahnené miesto, kde sa nedá ani vystúpiť z auta. Návrh na vybudovanie kvalitnej prístupovej cesty a nových parkovacích miest pre obyvateľov tohto domu predložil poslanec Peter Pilip.

BAHNO HNEĎ OPROTI MESTSKÉMU ÚRADU

Na vedenie mestského úradu a na zastupiteľstvo mesta Svidník sa v predošlých dňoch obrátili obyvate­lia a Spoločenstvo vlastníkov bytov E18, Sov. hrdinov z bytového domu oproti mestskému úradu. Obyva­telia žiadajú o riešenie dopravnej situácie v okolí bytového domu E18. K bytovému domu neexistu­je v súčasnosti prístupová cesta, v resp. prístupovú cestu obyvatelia majú - po nespevnenom povrchu. Parkovanie v okolí tohto bytového domu však nepostačuje, miesta na parkovanie využívajú aj obyvatelia z okolia. Návrh na riešenie doprav­nej situácie predniesol na zasadaní mestského zastupiteľstva poslanec Peter Pilip. Navrhol tento bytový blok zahrnúť do plánu rozpočtu na budúci rok, aby sa tam vybudovala prístupová cesta a parkovacie mies­ta. „Dopravnú situáciu je potrebné riešiť značkou zákazu vjazdu, okrem obyvateľov tohto bytového domu,“ uviedol Pilip.

DOČASNÉ RIEŠENIE NEPOMÁHA

Problémom sú podľa Pilipa aj pre­vádzky, ktoré sídlia v tejto lokali­te s povolením mesta. Ani jedna prevádzka však nemá parkovacie miesto. „Nechápem, ako je možné, že sme dovolili toľko prevádzok na jednom mieste a nikto nemá žiadne parkovacie miesto. Parkuje sa v zelených pásoch pred byto­vým domom.“ Obyvatelia žiadajú o vybudovanie prístupovej ces­ty. Ak prší, tak je situácia podľa slov poslanca neúnosná, cesta je rozbahnená a nedá sa na nej pori­adne ani vystúpiť z auta. Situáciu čiastočne riešia Technické služby, ktoré bahno rozhrnuli a na miesto nasypali frézovaný asfalt. Mesto sa k situácii stavia zodpovedne. „Pre mesto Svidník je dôležité, aby ob­čania vo všetkých lokalitách mesta mali možnosť dôstojne parkovať a rovnako pracujeme aj na vyriešení parkovania pri bytovom dome E18 na Ul. Sov. hrdinov,“ uviedla PR manažérka mesta Kristína Tchiro­vá. V mesiaci február chce vedenie mesta zabezpečiť výber spraco­vateľa projektovej dokumentácie, ktorý navrhne celkové riešenie. „V danej dokumentácii by sme chceli zakomponovať parkovanie, osade­nie dopravných značiek, spôsob as­faltovania a následne bude celý ná­vrh prerokovaný so Spoločenstvom vlastníkov bytov a OR PZ ODI Svidník,“ uviedla ďalej Tchirová. Samotná realizácia bude závislá od rozpočtu mesta. „V súčasnosti majú obyvatelia prístupovú cestu a miesta na parkovanie, tie však ne­majú asfaltový povrch, ale občania nie sú nútení parkovať na trávnatej ploche,“ ukončila Tchirová.

SITUÁCIA JE DLHODOBO PROBLEMATICKÁ

V posledných rokoch sme veľa počúvali o problémoch parkovania vo veľkých krajských mestách na Slovensku, čoraz väčší počet áut však prináša problémy s parkova­ním aj do menších miest. V našom meste máme verejných parkova­cích miest cca 2500. Sú rozložené zhruba rovnomerne. Kapacita par­kovacích miest je večer a cez ví­kendy viac potrebná pri bytových blokoch a počas pracovného dňa v centre mesta a pri úradoch. „V po­sledných rokoch sa nám podarilo realizovať niekoľko nových parko­vísk napr. za AB budovou, za Eu­rópskym domom kultúry, pri bloku V2, ale aj na Ul. gen. Svobodu, ale stále pracujeme na zvyšovaní po­čtu miest na parkovanie,“ vyjadrila sa k problematike Kristína Tchi­rová. Otázkou aj pre verejnosť je, či by sme my Svidníčania oželeli zníženie počtu trávnatých plôch a rozšírili by sme možnosti parkova­nia. Touto otázkou sa bude mesto zaoberať aj v diskusii s poslancami a ak bude všeobecná zhoda a vyde­lia sa finančné prostriedky, realizá­cii nič nebráni. (ver)

 

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.