Vo svidníckej nemocnici otvorili novú diabetologickú ambulanciu

V nemocnici Svet zdravia Svidník dnes slávnostne otvorili novú diabetologickú ambulanciu. Dosiaľ tam takáto ambu­lancia nebola a aj v regióne ich je nedostatok. Ročne by mali v ambulancii pomôcť minimálne 500 až 600 pacientom.

„Počet diabetikov z roka na rok rastie, na Slovensku sa v ambulan­ciách vlani liečilo takmer 370 000 cukrovkárov. Aj preto sme radi, že vďaka našej novej diabetologickej ambulancii zlepšíme dostupnosť takejto zdravotnej starostlivosti v regióne, keďže jej potreba sa stále zvyšuje,“ hovorí riaditeľ nemoc­nice Svet zdravia Svidník MUDr. Eugen Lešo.

Nová ambulancia vznikla v pries­toroch bývalej urologickej ambu­lancie a minulý rok prešla rozsiah­lou rekonštrukciou. Dnes ju tvoria dve miestnosti so štandardným medicínskym vybavením, medzi ktoré by mal v najbližšom období pribudnúť aj EKG prístroj.

Okrem klasických výkonov, aký­mi sú diagnostika diabetu, porúch metabolizmu, aplikácia inzulínu či monitorovanie glykémie, chcú s pomocou EKG robiť v ambulan­cii i testy na kardiálnu autonómnu neuropatiu. Pri nej sú postihnuté nervové vlákna srdca, čo môže spôsobiť dokonca aj náhlu srdco­vú smrť.

Svoju diagnózu nepoznajú desaťtisíce

Napriek tomu, že cukrovka je jednou z najčastejších a najzá­važnejších chronických ochorení súčasnosti, predpokladá sa, že desaťtisíce Slovákov o svojej dia­gnóze nevedia. Ak majú ťažkosti, pripisujú to často niečomu inému. „Veľa ľudí nechodí na zdravotné prehliadky a keď už navštívia ne­mocnicu pre vysoký krvný tlak, pri odberoch lekári často zistia, že majú aj cukrovku,“ vysvetľuje lekár diabetologickej ambulancie MUDr. Viliam Vaník.

Podotýka, že neliečená cukrovka môže skrátiť život aj o dvadsať rokov a s návštevou lekára preto netreba otáľať. Pacient pritom ne­musí pociťovať žiadne ťažkosti a problém často odhalí až obvodný lekár pri prehliadke alebo špe­cialista. „Až pri vystupňovanej cukrovke pacient cíti väčší smäd, väčšiu únavu, je menej výkonný a častejšie sa potí. Pri ťažších prípa­doch cítiť aj zápach z úst,“ podo­týka Vaník.

Typický pacient

Svidnícka ambulancia začala fungovať v provizórnych podm­ienkach už počas rekonštrukcie vlani na jeseň. Medzi jej typický­mi pacientmi sú 40- až 50-roční ľudia často so sedavým zamest­naním, nadváhou, stresom v prá­ci či vysokým krvným tlakom alebo dôchodcovia. S vekom a zlým životným štýlom totiž stúpa pravdepodobnosť výskytu choro­by. Podľa Vaníka však čoraz viac pribúdajú pacienti s cukrovkou druhého typu, ktorí majú len 30 rokov, čo je alarmujúce.

„Mladí ľudia majú celý život pred sebou a čím dlhšie cukrovka trvá, tým vzniká väčšia šanca, aby sa komplikácie rozvinuli. Vo väčšine prípadov ale platí, že cukrovka si pamätá, či a ako sú ľudia liečení a ak sú disciplinovaní, ich prognóza dokáže byť výrazne lepšia,“ po­dotkol Vaník.

Pacienti majú problém svoj životný štýl zmeniť

Jedným z prvých pacientov svid­níckej ambulancie sa stal 37-roč­ný Stanislav Hrib zo Svidníka. „Diabetes mi zistili úplne náho­dou pri preventívnej prehliadke pred rokom. Odvtedy sa toho dosť zmenilo v mojom živote. Musím byť disciplinovaný v strave,“ hovorí. Stanislav chodí do am­bulancie každý mesiac a lieči sa kombinovane - pomocou inzulínu a tabletami. Je príkladom pacien­ta, ktorý dobre spolupracuje a aj vďaka tomu dokáže dnes viesť plnohodnotný život.

„Naučiť pacientov, aby boli disci­plinovaní v stravovaní a hýbali sa, je často ten najväčší problém. Po­čas svojho života si už zvykli na svoj životný štýl, svoj jedálniček a majú problém to zmeniť. Liečiť cukrovku bez toho je ale náročné. Lieky jednoducho pohyb nenahra­dia a pacienti nemôžu čakať, že celý problém za nich vylieči lekár. Časť práce musia urobiť aj oni,“ zdôrazňuje Vaník.

V novej diabetologickej ambu­lancii sledujú najnovšie vedecké štúdie a v budúcnosti plánujú po­stupne zavádzať aj nové spôsoby liečby cukrovky.


Liečebné výkony diabetologickej ambulancie:

• diagnostika a liečba akútnych aj chronických komplikácií diabetu

a pridružených chorôb

• starostlivosť o pacientky s gestačným typom cukrovky, ktorá vzniká

v tehotenstve

• fyzikálne vyšetrenie obéznych pacientov

• monitorovanie glykémie a liečba inzulínovými pumpami

• monitorovanie krvného tlaku a variability srdcovej frekvencie

• konziliárne vyšetrenia


Základné informácie o cukrovke

Cukrovka (diabetes mellitus) je chronické metabolické ochorenie spôsobené nedostatkom inzulínu alebo jeho malou účinnosťou. Bez správnej tvorby inzulínu a jeho účinku glukóza (cukor) zotrváva v krvi, čo vedie k jej zvýšenej hla­dine a dochádza k poškodzovaniu ciev. Medzi najčastejšie kompli­kácie patrí poškodenie sietnice očí, poškodenie obličiek, nervov, ateroskleróza (kôrnatenie tepien) a diabetická noha. Komplikácie sa však u každého pacienta môžu vyvinúť v rôznej miere a rôznom poradí.

Diabetes mellitus sa delí na dva hlavné typy. Prvý typ je tzv. závislý na inzulíne, ktorý vzniká častej­šie v mladom veku človeka, môže sa končiť ťažkými akútnymi kom­plikáciami a stavmi. Druhý typ, tzv. nezávislý na inzulíne, vzniká skôr medzi vekovo staršími, často obéznymi pacientmi, ktorí majú na vznik choroby dedičné predpo­klady. Okrem toho existuje ešte aj tehotenská cukrovka.

Klasická medicína pokladá dia­betes za nevyliečiteľnú chorobu.. Skorá diagnostika a včasná liečba spolu s dodržiavaním zásad zdra­vého životného štýlu však dokáže zabrániť komplikáciám diabetu alebo ich významne oddialiť.

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.