Motoristi zvýšte pozornosť, skončila sa platnosť známky pre rok 2017!

S novým rokom prichádza na rad aj kúpa novej dia­ľničnej známky. Ročným elektronickým diaľničným známkam pre rok 2017 skončila platnosť 31. januára.

Novú elektronickú diaľničnú známku na rok 2018 si môžu vo­diči kúpiť online prostred-níc­tvom internetového portálu www.eznamka.sk, cez mobilnú apliká­ciu "eznamka", ako aj priamo na obchodných miestach (najmä čer­pacích staniciach) či diaľničných hraničných priechodoch.

Neriskujte pokutu

Od roku 2015 už nie je potrebné lepiť známku na sklo. Systém elek­tronických diaľničných známok platí už tretí rok. Ponúka možnosť kúpy troch typov diaľničných zná­mok: ročnej, 30-dňovej a 10-dňo­vej. Od jeho zavedenia nemá vý­znam riskovať využívanie diaľnice či rýchlostnej cesty bez diaľničnej známky. Stačí si diaľničnú známku zakúpiť a vozidlo je au-tomaticky zaevidované v evidencii úhrad.

Povinnosť mať zakúpenú diaľnič­nú známku sa vzťahuje na:

1. dvojstopové motorové vozidlá alebo jazdné súpravy do 3,5 tony,

2. dvojstopové motorové vozidlá kategórie M1 bez ohľadu na ich najväčšiu prípustnú celkovú hmot­nosť,

3. dvojstopové jazdné súpravy tvorené motorovým vozidlom ka­tegórie M1, N1, M1G a N1G bez ohľadu na najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy.

Dôležitá správnosť údajov

V prípade uvedenia nespráv­nych údajov pri platbe za znám­ku kontrolný systém pri jazde na spoplatnených úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest zaeviduje daný dopravný prostriedok ako moto­rové vozidlo resp. jazdnú súpra­vu bez úhrady diaľničnej známky s následkom pokuty. Preto je na mieste využiť možnosť rekapitulá­cie, ktorú vždy ponúka portál mo­toristom pred zaplatením známky, kde si skontrolujú všetky zadané údaje pozorne ešte raz. V zmysle Všeobecných obchodných podm­ienok Správcu výberu úhrady dia­ľničnej známky (ktorým je NDS) za správnosť údajov uvádzaných pri kúpe diaľničnej známky zod­povedá výlučne motorista, ktorý si známku kupuje. V prípade, že je niektorý z údajov chybný alebo neúplný, je nutné toto oznámiť ih­neď a to buď cez internetový portál alebo prostredníctvom zákazníckej linky.

Dôležitá je správnosť všetkých zadávaných údajov, ako správ­nosť evidenčného čísla vozidla resp. prípojného vozidla, krajina registrácie a samozrejme platnosť známky.

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.