Dobrovoľníctvo v samospráve – krok k aktívnym komunitám

Združenie miest a obcí Slovenska sa pripravuje na analýzu všetkých aspektov dobrovoľníctva, ktoré je možné uplatniť a podporovať v miestnej územnej samospráve. Cieľom bude podpora a rozširovanie dobrovoľníctva v mestách a obciach.

Mestá a obce sú predovšetkým komunity, ktorých vzťahy majú priamy súvis s kvalitou rozhod­nutí, spoločenskou zodpovednos­ťou a lokálpatriotizmom. Dnes je dobrovoľníctvo ukotvené v rôznej legislatíve, priamo súvisí so zís­kavaním zručností, s asistenciou v rôznych verejných službách a na tieto aspekty je potrebné pozitívne reagovať.

Dobrovoľníctvo na Slovensku nie je komplexne riešené. Dokonca v súčasnosti je interpretované ako silná stránka mimovládneho sekto­ra, hoci jedine samospráva dokáže vytvoriť priestor na zmysluplné využitie tohto potenciálu, a to v rôznych oblastiach komunitného života.

Dobrovoľníctvo má z hľadiska legislatívneho ukotvenia v našich podmienkach identický problém, ako je to napríklad s konceptom „verejný záujem“. Teda v praxi nie je ukotvené jednotnou agendou, ale určité legislatívne zmienky obsahujú viaceré právne normy. Výsledkom je súčasný stav, keď si pod týmto pojmom môžeme predstaviť diametrálne odlišné aktivity, čo spôsobuje všeobecno­sť, abstraktnosť a postupnú stratu ponúkaného potenciálu. Popri spo­ločenskej zodpovednosti a lokálpa­triotizme patrí medzi agendy, ktoré dokážu výrazne pomáhať formo­vaniu moderného demokratického administratívneho priestoru, avšak iba s angažovaním samospráv, na­koľko pre štát sú len veľmi ťažko uchopiteľné a ten môže pôsobiť iba v rámci legislatívneho vymedzenia ich pôsobností.

Cieľom tímu odborníkov bude pre­to spracovanie aktuálneho legisla­tívneho ukotvenia agendy formou analýzy, vytvorenie publikácie o dobrovoľníctve v kľúčových oblastiach pôsobnosti miestnej územnej samosprávy a napokon zriadenie a prevádzka špeciálne­ho modulu na webovej stránke ZMOS, ktorý bude poskytovať komplexný prehľad o dobrovoľ­níctve a možnostiach jeho rozširo­vania v prostredí miestnej územnej samosprávy. Súčasťou polročnej aktivity budú vzorové príklady tvorby a realizácie lokálnych kon­cepcií a stratégií podporujúcich rozvoj dobrovoľníctva v mestách a obciach.

Michal Kaliňák, hovor­ca a tajomník rady expertov

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.