Aké súsošie vlastne patrí na Duklu? Pamätník sa vracia do pôvodnej podoby

Dukla - Pamätník a socha - 1974

Vojenský historický ústav čelí obvineniu potomkov sochára Jána Kulicha za premiestnenie jeho sochy na Duk­le. Vojenský historický ústav podľa ich slov porušil autorské práva tým, že sochu neoprávnene presunul na iné miesto múzea pod Duklou. Výmena sochy bola pritom ambíciou ústavu vrátiť národnú kultúrnu pamiatku do pôvodnej podoby z čias odhalenia pamätníka.

VÝMENA A PREMIESTNENIE SOCHY SA NEPÁČI POTOMKOM KULICHA

Konanie Vojenského historické­ho ústavu (VHU) sa nepáči dcére nebohého akademického sochára Jána Kulicha, ktorá sa domnieva, že premiestnením sochy došlo k porušeniu autorských práv a žiada vrátiť sochu na pôvodné miesto. Historický ústav sochu premiestnil pri príležitosti 70. výročia Karpat­sko-duklianskej operácie. Cieľom bola snaha navrátiť pamätníku pôvodnú podobu, ktorú mal pred nástupom komunistického reži­mu. Komunisti obraz pamätníka zmenili celkom dvakrát. Pôvodná socha salutujúceho českého vo­jaka bola najprv nahradená sochou slovenského dievčaťa, ktoré odo­vzdáva kyticu vďaky sovietskému vojakovi. Po desiatich rokoch toto súsošie nahradila práve socha aka­demického sochára Jána Kulicha, ktorá zobrazuje ženu, ďakujúcu sovietskému vojakovi za oslobo­denie. Kulichova socha vraj podľa vtedajších ideových názorov viac vyjadrovala myšlienku českoslo­vensko–sovietskej družby. V rámci navrátenia pôvodnej podoby pa­mätníku bola Kulichova socha v roku 2014 premiestnená do vstup­nej haly vyhliadkovej veže.

VLASTNÍCKE PRÁVO K SÚSOŠIU MÁ ŠTÁT, ZABEZPEČIL PREŇ DOSTOJNÉ MIESTO

Vojenský historický ústav sa opiera o vlastnícke právo i zákon. Vlast­nícke právo k súsošiu nadobudol v roku 1964 štát a tým zaniklo aj právo vlastníkov udeľovať súhlas s nakladaním a premiestňovaním súsošia. „Treba zdôrazniť, že sa­motné súsošie „Žalujem“ nebolo nikdy vyhlásené za Národnú kul­túrnu pamiatku a nebolo ani so samotným Pamätníkom na Dukle pevne spojené. Nezavreli sme ho do depozitu, nezničili ako sa to často robilo za bývalého režimu, ale premiestnili do vstupnej haly postupne modernizovanej Vyhli­adkovej veže na Dukle, kde má svoje dôstojné miesto, chránené aj kamerovým systémom“ uviedol Miloslav Čaplovič z Vojenského historického ústavu. Podľa jeho slov pri zámere uviesť Pamätník 1. čs. armádneho zboru s vojnovým cintorínom na Dukle do pôvodné­ho stavu, postupoval VHU v súlade s platnou legislatívou, o čom sved­čia stanoviská vecne príslušných štátnych orgánov. Taktiež svoj po­stup prerokoval aj s partnerským pracoviskom v Českej republike a občianskymi združeniami a spolo­čenskými organizáciami združujú­cimi bojovníkov za národné oslo­bodenie, resp. pokračovateľmi ich odkazu. (ver)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.