Ochrana pred povodňami je nedostatočná

značné. V tomto roku v súlade s plánom oprav a údržby povodie chce realizovať prečistenie korýt toku v Šarišskom Štiavniku...

Na Okresnom úrade vo Svidníku sa v pondelok 12. februára uskutočnilo zasadanie Bezpečnostnej rady okresu (BRO) Svidník, ktoré prerokovalo celý rad zaujímavých tém. Bezpečnostná rada zhod-notila plnenie uznesení, ktoré uložila riaditeľstvu Správy povodia Bodrogu. Situácia bola pritom zhodnotená viac kriticky, ako pozitívne. Výsledky pre mestá a obce pod Duklou sú neuspokojivé. V kraji sú stále registrované lokality s povodňovým ri­zikom, v Giraltovciach napríklad nie je doteraz dokončená obvodová hrádza. Súčastné opatrenia zo strany Správy povodia Bodrogu sú podľa Bezpečnostnej rady nedostatočné.

OCHRANU PRED POVODŇAMI MÁ NA STAROSTI POVODIE BODROGU

Na Okresnom úrade vo Svidníku sa v pondelok 12. februára usku­točnilo zasadanie Bezpečnostnej rady okresu (BRO) Svidník, ktoré prerokovalo celý rad zaujímavých tém. V prvom rade to bola kontro­la plnenia uznesenia, ktorým BRO uložila Ing. E. Kolesárovej, riadi­teľke Správy povodia Bodrogu: a) do konca roka 2017 zabezpečiť technickú prípravu a urýchlene pristúpiť k realizácií opatrení na ochranu mesta Svidník pred sto­ročnou vodou b) predložiť har­monogram prác na jednotlivých úsekoch povodňového rizika v okrese c) zrealizovať prerezanie náletových drevín po brehovej či­are Ondavy v intraviláne mesta s termínom do konca marca 2018.

DOTERAJŠIE OPATRENIA NIE SÚ USPOKOJIVÉ

Ako uviedol Jozef Baslár, pred­nosta Okresného úradu Svidník: „Písomné stanovisko riaditeľky z 23.01.2018 nie je uspokojivé. Síce v mesiaci február by mala byť so zástupcami mesta Svidník prero­-kovaná štúdia na ochranu mesta pred storočnou vodou, ale povo­die na základe Mapy povodňové­ho ohrozenia registruje v okrese 20 lokalít s povodňovým rizikom z toho: štyri na Ladomírke, po päť lokalít na Topli a Radomke, šesť na Ondave. Nie je dokončená ob­vodová hrádza v Giraltovciach kde treba preinvestovať ešte cca 300 tisíc eur na 230 metrov hrá­dze. Pokiaľ do nášho okresu Slo­venský vodohospodársky podnik nevloží potrebné investície, budú rizika záplav a poškodzovania majetku značné. V tomto roku v súlade s plánom oprav a údržby povodie chce realizovať prečiste­nie korýt toku v Šarišskom Štiav­niku, Rovnom a Želmanovciach, čo je veľmi málo“, uzavrel Baslár. (ver)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.