Popolcovou stredou začal veľký pôst... PRACH SME A NA PRACH SA OBRÁTIME

V stredu 14. februára sa pre milióny kresťanov rímsko­katolíckeho vierovyznania na celom svete začalo pôstne obdobie, tzv. Popolcovou stredou, ktorej termín pripadá na štyridsiaty deň pred Veľkou nocou. Avšak, do týchto 40 dní sa nepočítajú nedele, preto v praxi pripadá Popolcová streda na 46. deň pred Veľkonočnou nedeľou.

Názov dňa pochádza zo zvyku páliť palmy či bahniatka z Kvetnej nedele z minulého roka. Takto získaný po­pol sa používa pri bohoslužbe Popol­covej stredy, kedy sú veriaci pozna­čení popolom na čelo. Tento symbol sa vzťahuje na blízkovýchodnú tra­díciu sypania si popola na hlavu na znamenie pokánia pred Bohom. Po­značenie popolom je sprevádzané slovami: „Pamätaj, že prach si a na prach sa obrátiš“ alebo „Kajajte sa a verte v Evanjelium.“ V rímskoka­tolíckom kostole Božieho srdca Je­žišovho sa taktiež zišli veriaci, aby spoločne vstúpili do pôstneho obdo­bia. Svätú omšu celebroval kaplán Martin Matej Hrebík. „Čo znamená konať pokánie? Zjednodušene pove­dané – prestať konať hriech, začať žiť lepšie. Vysporiadať sa nejakým spôsobom so svojou minulosťou, so svojimi hriechmi a slabosťami a mať pevné rozhodnutie, že odteraz to bude už lepšie. Nie od zajtra, ale odteraz. Nakoľko si uvedomujeme, že nemáme sľúbený zajtrajšok, ale iba prítomnú chvíľu,“ povedal kap­lán v kázni. Tieto dni by mali byť pre všetkých veriacich dňami pokánia a dňami viery, aby sme na konci pôstu boli lepšími ľuďmi. (lj)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.