Trojročné pôsobenie volených zástupcov mesta Svidník – reakcia

VLADIMÍR KALIŇÁK

Rád si vypočujem/prečítam názor na akékoľvek dianie v meste Svidník a osobitne ak je zameraný na pôsobenie jeho volených orgánov, pretože mi na našom meste a jeho ďalšom fungovaní záleží. Každý konštruktívny názor vnímam ako nastavenie zrkadla zainteresovaným pre hľadanie pozitív aj negatív ich pôsobenia. Preto som si so záujmom prečítal názor na trojročné pôsobenie volených zástupcov mesta Svidník, prezentovaný v regionálnych týždenníkoch dňa 12.2.2018 z pera Ing. Michala Laža. Vzhľadom k tomu, že to nevnímam len ako príspevok bežného občana, ale predovšetkým ako názor známeho dlhoročného audítora, rodeného Svidníčana a kandidáta na primátora z roku 2014, prikladám mu na jednej strane zvýšenú pozornosť pre vlastné zamyslenie, ale zároveň na strane druhej som z neho zacítil príchuť istej mienkotvornej manipulácie a účelovosti v súvislosti so vstupom do volebného roka. Napriek tomu za názor Ing. Michalovi Lažovi ďakujem, pretože určite aj jemu na ďalšom fungovaní nášho mesta veľmi záleží.

V príspevku nachádzam myšlienky, s ktorými súhlasím, ale aj také, s ktorými súhlasiť nemôžem, alebo si minimálne vyžadujú vysvetlenie, resp. vypočutie aj druhej strany. Pretože prezentácia názoru na základe jednostranných informácií znižuje mieru jeho objektivity. Inak by sa v príspevku neobjavila veta: „... prečo sa poslanci iniciatívne nezúčastňovali na príprave rozpočtu, prečo ich o priebehu prípravy rozpočtu neinformoval zástupca primátora.“ Ak by pán audítor podrobnejšie poznal zákulisie príprav rozpočtov mesta na jednotlivé roky v tomto funkčnom období, určite by názor na prácu poslancov vo vzťahu k rozpočtu pozmenil. Pretože vždy v poslednom kvartáli pred začatím nového rozpočtového roka, práve z iniciatívy členov ms rady, boli pozývaní všetci poslanci na pracovné rokovania s primátorom a vedúcimi ms úradu k príprave rozpočtu. Stalo sa tak v roku 2015, 2016 aj 2017. Takýchto spoločných pracovných rokovaní sa každý rok konalo niekoľko. Rovnako aj separátnych s osobitným dôrazom napr. na školstvo s riaditeľkami škôl, alebo na prácu technických služieb s vedením TS, na otázky spojené s vývozom a uložením komunálneho odpadu s väčšinovými vlastníkmi skládky v Šemetkovciach, alebo na prípravu projektových dokumentácií s projekčnými firmami a tiež sme mnohokrát rokovali o stave a opravách miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk vo vzťahu k rozpočtu. Pre ilustráciu ich priebehu sa len v krátkosti zastavím pri pracovných stretnutiach členov ms rady s primátorom so zameraním na organizáciu práce ms úradu, lebo v príspevku pán audítor tiež uvádza: „Nemôžem uprieť snahu poslancom, že sa nesnažili presvedčiť vedenie mesta o prijatie racionalizačných opatrení...“ a ďalej „...som očakával, že prídu s konkrétnym návrhom ako zracionalizovať procesy pri správe mesta a jeho riadených organizácií.“ Musím zdôrazniť, že konkrétne návrhy boli niekoľko krát pánovi primátorovi členmi ms rady predložené aj s možnými alternatívami. Jeden s návrhov obsahoval aj výberové konania na vedúcich odborov. Pán primátor si návrhy ochotne vypočul aj o nich diskutoval. A pri rokovaní, s ešte v tom čase kompletnou ms radou, dokonca sám predložil termín realizácie. Ten naplnený nebol. O dva mesiace predložil ďalší termín, ktorý rovnako nebol naplnený. Čo k tomu dodať... Môžem len súhlasiť s konštatovaním pána audítora: „Väčšine poslancov sa nepodarilo nájsť s primátorom súzvuk...“ Ťažko sa hľadá súzvuk, ak prestáva platiť slovo chlapa. Aj preto som v jednom zo svojich poslaneckých vystúpení prirovnal zasadnutie ms zastupiteľstva k symfonickému orchestru. Je veľmi problematické očakávať od akokoľvek kvalitných hráčov príjemný súzvuk ak im dirigent neudá správny tón a rytmus.

Súhlasím tiež s konštatovaním pána audítora: „Primátor mesta nezvládol komunikáciu s poslancami od prvého zasadnutia mestského zastupiteľstva.“ Ale naopak nemôžem súhlasiť s otázkou, ktorú v príspevku pán audítor kladie poslancom zvoleným za SDKÚ: „Prečo primátora mesiac po voľbách „opustili“?“ Odporúčam si najprv položiť otázku: Kto po voľbách zmenil politické tričko? Kto prestúpil do inej politickej strany? Spomínaní poslanci, alebo primátor? Fakty hovoria jasne a sú verejne známe. Som presvedčený, že pre vyššiu mieru objektivity by pán audítor mal svoju otázku preformulovať opačne. Tým by naplnil vlastné konštatovanie: „Absolútna objektivita pri posudzovaní ich činnosti sa nedá dosiahnuť, ale pokúsim sa o objektívnosť s maximálnej možnej miere.“ Druhá časť uvedeného konštatovania súvisí aj s ďalšou tézou pána audítora: „Poslanci a ani primátor mesta sa nesnažili napĺňať Program rozvoja mesta Svidník na roky 2016-2022...“ a ďalej „...neprijali žiadne riešenia a rozhodnutia k problémovým veciam v meste...“ Použiť tvrdenie „sa nesnažili“ znamená, že poslanci a primátor nerobili nič. A to pravdou nie je. O napĺňanie Programu rozvoja mesta Svidník sa snažia poslanci aj primátor na každom zasadnutí ms zastupiteľstva. Rovnako sa takmer na každom zasadnutí venujú všetkým, pánom audítorom vymenovaným problémovým veciam. Akou mierou a ako uspokojivo, by som ponechal na posúdenie samotným občanom. Pán audítor to vníma aj takto: „Tri roky trvá boj o svoju „pravdu“ medzi primátorom a jedenástkou opozičných poslancov.“ Boj o pravdu môže iný občan vnímať ako diskusiu, alebo výmenu názorov. Niekto s citlivejšou povahou môže rokovanie ms zastupiteľstva vnímať aj ako búrlivú hádku. Za najdôležitejšie považujem, aby tento boj, diskusia, alebo hádka vyústili do presadenia najzdravších a najzmysluplnejších názorov, návrhov a riešení, ktoré sa v konečnom dôsledku zrealizujú v prospech Svidníčanov. A čo sa týka spomínanej jedenástky poslancov, viaceré zasadnutia ms zastupiteľstva z predchádzajúceho i tohto roka posúvajú spomínaný boj o pravdu od primátora, viac k jednotnému hlasovaniu všetkými prítomnými poslancami. Teda aj tými, o ktorých sa pán audítor vyjadril: „Poslanci mimo väčšinového opozičného bloku nedostávali veľký priestor na presadenie svojich návrhov, preto ich činnosť z uvedeného dôvodu bola do značnej miery limitovaná.“ Nesúhlasím s týmto tvrdením, pretože každý poslanec má v zastupiteľstve rovnaký priestor. Presadzovanie myšlienok, názorov, návrhov a riešení je hlavne limitované osobnostnými dispozíciami poslanca a jeho schopnosťou ich prezentácie. Rovnako záleží na úrovni kvality prezentovaných názorov, sile zvolenej argumentácie a niekedy aj vhodnom načasovaní.

Pán audítor poslancov aj pochválil. To znamená, že vníma pozitívne posuny v našom meste. Za pozoruhodné ale považujem, že v celom texte som nenašiel ani jedno pochvalné slovko na prácu pána primátora. Z tohto možno usúdiť, že pravdivá je prvá veta a naopak si pán audítor protirečí v druhej vete z úvodu svojho prezentovaného názoru: „Nenapĺňa sa volebný program „Pokračujme v dobrých zmenách“ terajšieho primátora. Želanie posunúť Svidník správnym smerom sa tiež nedarí, a to napriek výraznej prevahe poslancov z opozičného klubu.“

Na záver si dovolím zopakovať myšlienku zo svojho vyjadrenia na 32. zasadnutí ms zastupiteľstva konaného dňa 21.11.2017: Skúsme sa už všetci (zainteresovaní v samosprávnych orgánoch mesta) naladiť do budúcna tak, aby sme toto funkčné obdobie zavŕšili k spokojnosti občanov mesta Svidník.

Vladimír Kaliňák, poslanec MsZ

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.