Reakcia – Trojročné pôsobenie volených zástupcov mesta Svidník

Ján Holodňák primátor Svidníka

Milí Svidníčania, rád by som v nasledujúcich riadkoch reagoval na článok pána Michala Laža a zároveň podal svoj pohľad na smerovanie a stav našej samosprávy.

S odvolaním sa na vety z článku pána Laža: „Poslanci a primátor by mali mať primeranú pokoru k nám občanom. Mali by strpieť našu konštruktívnu kritiku“ sám musím konštatovať, že medziľudské vzťahy máme v meste zložité. Žijeme v dobe, kedy má verejnosť otvorené dvere k samospráve. Vo svete, na Slovensku i vo Svidníku funguje otvorená komunikácia cez sociálne siete, ľahká dostupnosť k informáciam pre média a webové portály plné informácií. Táto otvorenosť so sebou nesie aj naštrbovanie vzťahov a odkazovania si názorov verejne. Preto sa budem snažiť zrozumiteľne urobiť odpočet za posledné tri roky a byť maximálne konštruktívny.

Často opakujem, ako sme v posledných rokoch úspešní, ale nič nenahradí presné vymenovanie akcií, na ktoré sme dostali prostriedky z rôznych externých zdrojov, čiže dotácie. Tie sú dôležitým meradlom našej úspešnosti a toho, kam sme sa posunuli za tri roky.

Zveľaďovaniu mesta Svidník a životu občanov prispela výstavba bytového domu B6, ktorá priniesla mestu vo forme dotácie 563 tisíc eur. Výstavba nízko štandardných bytoviek bola dotovaná čiastkou 1,3 mil. eur. V oblasti miestnych komunikácií investovala Slovenská správa ciest do rekonštrukcie cesty I. triedy cez mesto Svidník takmer 1 mil. eur. Mesto Svidník získalo úžasných 578 tisíc eur na nové LED svietidla a 17 tisíc eur na osvetlenie priechodov pre chodcov.

Je úžasné vedieť, že v mestečku akým je Svidník sme dokázali presadiť projekty na zníženie energetickej náročnosti materských škôl v hodnote 1,7 mil. eur. V spojitosti s investíciami v školách sa v rámci získaných zdrojov podarilo dostať na rekonštrukciu sociálneho zariadenia na ZŠ na Ul. 8. mája dotáciu 110 tisíc eur. Materská škola na Ul. gen. Svobodu bola úspešná v získaní prostriedkov na vybudovanie detského dopravného ihriska „Semafór nie je fór“ vo výške 3 tisíc eur. Veľmi radi by sme v krátkej budúcnosti pristúpili aj k zatepleniu ZŠ na Ul. Karpatskej a ZUŠ Svidník, spoločne s dotáciou vo výške 140 tisíc eur. V záujme mesta je aj výstavba detských ihrísk. V uplynulom období sme do užívania dali detské ihriská na Ul. karpatskej (dotácia 26 tisíc €), detské ihrisko na Ul. Mládeže (dotácia 21 tisíc €) a detské ihrisko križovatka Ul. Nejedlého a Ul. Dlhá s dotáciou 2,5 tisíc eur.

V súčasnosti je záväzný prísľub medzi dotknutými stranami o poskytnutí financií vo výške 200 tisíc eur na nové futbalové ihrisko s umelým povrchom vo Svidníku. Mesto práve intenzívne pracuje na rekonštrukcii parku L. Svobodu, kde je dotácia takmer 500 tisíc eur. Svidník bol tiež úspešný v rade menších projektov s poľskými partnermi, kde sme získali do našej samosprávy cca 100 tisíc eur.

To, čo skvalitňuje život v meste Svidník to sú aj investície do lepších služieb a rekonštrukcie starších opotrebovaných mechanizmov. Mesto Svidník nie je realizátorom nasledujúcich stavieb, ale priniesli do nášho mesta pokrok a posunuli samosprávu ďalej. Tu patrí II. etapa rekonštrukcie 40-ročných teplovodných rozvodov realizovaných cez spoločnosť Službyt, s.r.o. Svidník v hodnote viac ako 1,5 mil. eur. Túto rekonštrukciu považujem za veľmi dôležitú, lebo nám zabezpečila plynulú, bezpečnú a hospodárnu dodávku tepla. Rovnako k zlepšeniu životnej úrovne prispeli spoločnosti Antik, Elkvant a Slovac Telekom, ktoré položili optické káble a tým priniesli lepší signál pre televíziu a internet.

V meste Svidník je tiež v pláne rekonštruovať požiarnú zbrojnicu z externých zdrojov v hodnote 30 tisíc eur, čo predstavuje lepšie podmienky pre vykonávanie činnosti našich dobrovoľných hasičov.

V našom meste sa prikladá mimoriadna dôležitosť podpore sociálne slabším obyvateľom a pomoci dôchodcom. V minulom roku mesto poskytlo 41 jednorazových finančných výpomocí vo výške skoro 2 tisíc eur. Zároveň mesto Svidník prispelo 125 seniorom na stravu formou stravných lístkov vo výške 8 tisíc eur. Od rok 2016 do apríla 2018 je služba podporovaná finančne z NP Podpora opatrovateľskej služby. Celkovo v rámci tohto projektu mesto na výkon opatrovateľskej služby získa 306 tisíc eur. Získali sme tiež nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 140 tisíc eur pre činnosť Miestnej občianskej poriadkovej služby, ktorá je veľkým prínosom pre poriadok a bezpečnosť v našom meste.

Úspechom mesta Svidník je schválená dotácia vo výške 10 tisíc eur na 12 kamier, ktoré budú slúžiť na pokrytie verejných priestranstiev, v ktorých dochádza a je predpoklad, že v budúcnosti môže dôjsť k protispoločenskej činnosti.

Mesto Svidník bolo mimoriadne úspešné aj v neinvestičných projektoch na podporu zamestnanosti a od roku 2011 sa pomohlo desiatkam až stovkám občanom v celkovej hodnote, ktorá je v stovkách tisícoch eur.

Ak zhrniem len tieto dotácie, ktoré sa podarili získať vedeniu mesta Svidník, súhrná čiastka je úžasných skoro 6 mil. eur.

To, čo robí mesto úspešným sa nedá výlučne deliť len na mestské, súkromné, čí štátne, lebo každá aktivita pomáha zlepšiť a zveľadiť život v našom meste. Ako primátor Svidníka ma teší, keď sa vo všetkých oblastiach darí napredovať a verím, že táto sumarizácia je dôkazom toho, že síce vzťahy sú zložité, ale darí sa nám pracovať v prospech občanov mesta. Preto v závere môjho bilancovania a na margo článku pána Laža, nevyhýbam sa konštruktívnej kritike, naopak , so svojim tímom pracujem pre lepší Svidník.

Ján Holodňák

primátor Svidníka

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.