Dotácia Fondu na podporu umenia

Základným východiskom pre poskytovanie služieb knižnice obyvateľstvu je budovanie kvalitného knižnično-informačného aparátu. Knižnica je je­diným miestom, kde sa dlhodobo budujú, uchovávajú a sprístupňujú fondy kultúrneho, vedeckého a informačného dedičstva. Aby knižnica mala čím napĺňať svoje poslanie, vo vedomostnej spoločnosti sú aktuálne poznatky z domácej i svetovej produkcie rovnako dôležité ako aj informácie z regionál­neho prostredia a krásna literatúra pre osobnostný rozvoj každého občana.

Zámerom a cieľom nákupu knižného fondu z poskytnutej dotácie Fondu na podporu umenie na projekt: Knižnica pokladnica plná kníh bolo skvalitniť a vylepšiť situáciu v našej knižnici v doplňovaní knižničných fondov. Pri nákupe kníh sme brali do úvahy všetky vekové kategó­rie našich používateľov ako deti, mládež, štu­dentov a dospelých. Knižný fond sme nakúpili nielen do stacionárnej knižnice, ale aj do bib­liobusu, ktorý už dvadsiaty piaty rok zabezpe­čuje prísun nových informácií pre obyvateľov nášho regiónu a je aj jediný svojho druhu na Slovensku. Zvýšenú pozornosť sme venovali nákupu literatúry pre deti a mládež, pretože v tomto procese chceme byť nápomocní detské­mu čitateľovi, chceme v deťoch vzbudzovať vzťah k literatúre, vštepovať lásku ku kni­he a obdiv k jej tvorcom a hlavne rozširovať ich kultúrno-estetický obzor, podporovať ich kreativitu, vzdelávanie a výchovu. Preto sme pre nich zabezpečili rôzne rozprávky, príbehy zo súčasnosti, ale aj príbehy fantastické, po­vesti, báje, knihy náučné a veľa, veľa iných zaujímavých publikácií. Pre dospelých, ale aj študentov stredných a vysokých škôl budú slúžiť knihy z oblasti psychológie, ekonomi­ky, pedagogiky, dejín, umenia, sociológie, manažmentu, ale aj rôzne encyklopédie, slovníky, lexikóny, knihy populárnonáučné i všeobecného zamerania. Nezabudli sme ani na našich čitateľov, ktorí obľubujú kni­hy ľahšieho oddychového žánru, ide najmä o knihy historické, detektívne, ale aj ľúbost­né. Keďže v našom regióne je vykazovaná aj značná nezamestnanosť chceme aj neza­mestnaným tohto regiónu byť nápomocní pri ich ďalšom vzdelávaní, získavaní informácií a využívaní voľného času. Do fondu knižnice bolo prostredníctvom dotácie z FPU v hodnote 6 000.- € zakúpených a spracovaných 671 zv. kníh, t.j. 455 titulov. Rozdelenie podľa tema­tických skupín: krásna literatúra pre dospelých 254 kn.j., krásna literatúra pre deti 242 kn.j., odborná literatúra pre deti 45 kn.j., odborná li­tera-túra pre dospelých 130 kn.j. (S-55, V-15, H-6, T-11, I-43), ktoré sme nakúpili u dis­tribútorov a v internetových kníhkupectvách na Slovensku. Sú to: Ikar Bratislava, I.M.I. Imrich Hajík Košice, Ing. I. Lazík Bratislava, Martinus Martin a Marenčin Bratislava. Keď­že sme okresom národnostne zmiešaným, tak do nášho fondu pribudla aj literatúru v jazyku národnostných menšín a to v jazyku ukrajin­skom a rusínskom. Nakúpili sme aj publikácie, ktoré vyšli s finančnou podporou FPU (viac ako 10%). Zakúpené knižné dokumenty sme propagovali v miestnej regionálnej tlači a to v týždenníku Podduklianske novinky v stálej rubrike Podduklianska knižnica – Kniha, kto­rá zaujme, v časopise Poddukliansky knihov­ník, ktorý vydáva Podduklianska knižnica, v rubrike Police plné kníh, v bibliobuse formou informačných letákov, pri realizácii kultúrno­-vzdelávacích podujatí, na výstavkách kníh v knižnici a bibliobuse, kde si môžu naši pou­žívatelia vybrať zo širokej ponuky týchto no­vých kníh, na facebooku a na webovej stránke knižnice www.podduklianskakniznica.sk

Aj touto cestou chceme poďakovať Fondu na podporu umenia, ktorý nám poskytol dotáciu v grantovom systéme na nákup knižného fondu.

N. Mičáková PK Svidník

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.