CINEAMA 2018 - uzávierka bude 9.marca

CINEAMA je postupová súťaž a prehliadka neprofesionálnej filmovej tvorby, ktorej cieľom je poskytnúť priestor na prezentáciu amatérskej filmovej tvorby autorom z Prešovského kraja. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby.

Ďalšími cieľmi sú: 1. vyhľadávať talentovaných tvorcov a zároveň vytvárať priestor na rozvoj umelec­kej tvorivosti a technickej zdatnosti detí, mládeže i dospelých, na pre­zentáciu diel rôzneho tematického a žánrového zamerania, na porov­nanie ich umeleckej a technickej úrovne; 2. umožniť rozvíjať talent a technické danosti účastníkov – mla­dých tvorcov i dospe-lých autorov, prispievať k zmysluplnému využí­vaniu voľného času; 3. poskytnúť možnosť pre-zentácie, vzájomnej konfrontácie a inšpirácie pre všet­kých záujemcov o tento druh tvor­by prostredníctvom prehliadok, hodnotiacich diskusií a iných fo­riem vzdelávacích podujatí; 4. v rámci vzdelávacej časti prispievať k ďalšiemu rozvíjaniu vedomostí a odovzdávaniu skúsenos-tí v oblasti umeleckej tvorby i v oblasti proce­su technického spracovania jednot­livých filmo-vých diel.

Uzávierka regionálnej súťaže je 9. 3. 2018. Viac informácií nájdete na našej internetovej stránke www.osveta.sk.

Katarína Grúsová

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.