Čaká nás poplatok za komunálny odpad. Kto je povinný zaplatiť a kto nie?

Na okná nezadržateľne klope jar a s tým prichádzajú aj menej príjemné povinnosti, a tými sú poplatky. Drvivá väčšina z nás má za sebou daňové priznanie a rôzne vyúčtovania za energie. Ďalším zásahom do našej peňaženky bude poplatok za odvoz komunálneho odpadu. Opýtali sme sa za vás, ako je to s poplatkami za komunálny odpad vo Svidníku. Ak vás teda zaujíma, kto každý je povinný za odpad v meste platiť, alebo naopak, kto je od poplatku oslobodený, čítajte ďalej.

 

MNOHÍ MAJÚ NÁROK NA ZĽAVU ALEBO ODPUSTENIE POPLATKU

Pri poplatkoch za vývoz komunálneho odpadu často vzniká otázka, kto každý za komunálny odpad musí platiť.  Mesto má však v tomto prípade jasne stanovené pravidlá. Poplatok za zber a odvoz odpadu je povinná platiť fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou alebo záhradu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri  nehnuteľností ako vodná plocha. Rovnako tak právnické osoby, ktoré sú oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako podnikanie. A v neposlednom rade podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel  podnikania. Občania sú povinní poplatok zaplatiť do 15 dní odo dňa, kedy bol vystavený. Poplatok je možné mestu uhradiť dokonca po častiach. Možno aj vás zaujíma, kto každý je od povinnosti platiť poplatok za komunálny odpad oslobodený, alebo má nárok na znížený poplatok za odvoz odpadu. „Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Mesto Svidník na základe žiadosti zníži, ak sa poplatník v určenom období dlhodobo (t. j. minimálne 90 po sebe nasledujúcich dní) zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí. Tento poplatok sa znižuje o alikvotnú časť. K žiadosti je potrebné doložiť doklady preukazujúce nárok na  úľavu  - pracovné povolenie, povolenie k pobytu, víza, potvrdenie o návšteve školy a podobne,“ uvádza Kristína Tchirová, PR manažér mesta Svidník. Poplatok mesto zníži o 50 %,  ak poplatník navštevuje školu mimo mesta  s výnimkou študentov denne dochádzajúcich do školy. Rovnako tak je poplatok znížený o 50 % u turnusových pracovníkov pracujúcich v zahraničí. K žiadosti je potrebné doložiť doklady preukazujúce nárok na úľavu (potvrdenie o návšteve školy vždy do 30 dní od vzniku nároku, ubytovací preukaz do 60  km, potvrdenie o platbe za ubytovanie, v prípade ubytovania mimo internátu dokladom preukazujúcim zaplatenie poplatku v mieste ubytovania, potvrdenie od zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru na aktuálny rok  a pod.). Zľavu 50 % majú aj občania starší ako 70  rokov. Rovnako tak mesto poskytne zľavu 30 % občanom v hmotnej núdzi, občanom starším ako 62 rokov, občanom držiteľom preukazu ZŤP, ZŤP/S. Povinnosťou je predložiť fotokópiu rozhodnutia o zdravotnom postihnutí pri prihlásení psa a každoročné v termíne do 31. januára príslušného roka. „Zníženie poplatku správca dane priznáva u daňovníkov s ťažkým zdravotným postihnutím, ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu a v hmotnej núdzi na základe predloženého potvrdenia a fotokópiu rozhodnutia o zdravotnom postihnutí, fotokópiu preukazu ZŤP a ZŤP/S alebo hmotnej núdzi pre príslušný rok,“ dodala Tchirová.  Mesto Svidník poníži poplatok o sumu zaplatenú v inej obci tým poplatníkom s trvalým alebo prechodným pobytom v meste, ktorí sa časť roka zdržiavajú mimo územia mesta a preukážu sa uhradením poplatku za odpad v mieste, kde sa počas roka  zdržiavali. Od platenia poplatku sú v príslušnom kalendárnom roku  oslobodení poplatníci, ktorí sa v určenom období celoročné zdržiavajú alebo zdržiavali mimo mesta Svidník, pokiaľ túto  skutočnosť preukážu príslušným dokladom na tento pobyt  najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia (pracovná zmluva, povolenie k pobytu, víza,  overené čestné vyhlásenie a pod.).

POZOR NA PREKÁŽKY ALEBO ZAVADZAJÚCE AUTÁ

Odvoz komunálneho odpadu v meste vykonávajú technické služby. Pozor však na prekážky alebo zle zaparkované autá. Ak odvoz komunálneho odpadu nebude možný z dôvodu prekážky (napr. nesprávne zaparkované motorové vozidlo a pod.), prekážku odstránia technické služby na náklady majiteľa, alebo komunálny odpad nebude vyvezený. Zamestnanci technických služieb sú pri odvoze komunálneho odpadu povinní vyprázdňovať každú zbernú nádobu, aj keď je len sčasti naplnená, a vrátiť ju na pôvodné miesto. Pri prevoze komunálneho odpadu zodpovedajú technické služby rovnako tak za znečistenie verejného priestranstva priamo pri vyprázdňovaní zberných nádob. Výhodou pre občanov je, že v meste Svidník, rovnako tak ako v mnohých mestách, sa platí poplatok iba za odvoz komunálneho odpadu. „Občania v domoch majú na separovaný odpad vrecia, ktoré sú v dopredu dohodnutom harmonograme vyzdvihované,“ ukončila Tchirová.

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.