Milí spoluobčania,

V prvom rade Vám chcem úprimne poďakovať, že ste mi dali šancu a dôveru pracovať pre Vás a pre naše pekné mesto. Štyri roky prešli veľmi rýchlo a je tu čas urobiť odpočet práce, ktorú sa mi ako primátorovi podarilo realizovať. Urobila sa obrovské množstvo veci, ale rád by som Vám predstavil z každej oblasti niekoľko najvýznamnejším aktivít.

Výsledkom práce mňa a mojich kolegov je kompletná rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste, nové osvetlenie pri garážach na ul. Duklianskej a Karpatskej a mimoriadne užitočné osvetlenie prechodu pre chodcov. Už dnes máme preukázateľnú úsporu 40 % na elektrickej energii na osvetlení. Urobili sme osvetlenie na násype, kde sa podarilo z vlastných zdrojov nainštalovať 14 svietidiel. Občania oprávnene kritizovali zlý stav miestnych komunikácií. Za mojich osem rokov nastali výrazne zmeny aj v tejto oblasti. Zásluhou mesta a vďaka dobrej spolupráci s PSK a SSC boli urobené hlavné ťahy ciest I. triedy cez mesto, pričom úsek pri LIDLI urobí spoločnosť Kaufland. V príprave je ďalší hlavný úsek cesty a to na ul. Stropkovskej. Významný posun sme dosiahli v kvalite života v našom meste rekonštrukciami chodníkov na ul. Sovietskych hrdinov, Goldbergerovej, Poštovej, Stropkovskej, Záhradnej, Partizánskej, kpt. Pavlíka, Komenského, Ľ. Štúra, 8.maja, Duklianskej, Mierovej, 1.maja, Lipovej a Gagarina. Nové asfaltové povrchy ciest sme realizovali resp. sme tesne pred realizáciou na uliciach: Mierová, Lipová, 1.maja, SNP, Záhradná, Partizánska, kpt. Pavlíka, Duklianska, Komenského, Ľ Šťúra a na Ul. Festivalovej. Cez technické služby sme rekonštruovali chodníky, ktoré sú veľmi využívané pre rekreačné aktivity a sú to chodníky na Jedľovku a chodník na ul. Stropkovskej. Som nesmierne rád, že rekonštruujeme park gen. Svobodu, okrem samotného parku máme teraz krásne chodníky, ktoré sú hodné centra mesta a máme nový povrch parkoviska so značením pri Dome kultúry. Som hlboko presvedčený, že jednou z dôležitých priorít, ktoré požadujú občania mesta je pokračovanie v rekonštrukcii ďalších ulíc a ciest a toto je moja vízia do ďalšieho obdobia. V sociálnej oblasti sme sa maximálne snažili pomôcť ľuďom, ktorí sa bez pomoci nezaobídu. V prvom rade je to opatrovateľská služba, na ktorú sme získali viac ako 300 000 eur. Tato služba je veľmi žiadaná a naši seniori si mimoriadne vážia, že na nich myslíme. Vytvárame priestor na stretávanie sa starších občanov v Dennom centre a aj v Dome kultúry, podporujeme ich aktivity a každoročne pripravujeme program na Úctu k starším. V minulom roku mesto poskytlo 41 jednorazových finančných výpomocí sociálne slabším občanom vo výške 1950 eur. Zároveň mesto Svidník prispelo 125 seniorom na stravu formou stravných lístkov vo výške 8017 eur. Veľmi oceňujem spoluprácu so zariadením Átrium a SVIDA, s ktorými máme výbornú skúsenosť. Za môjho pôsobenia sme pomohli mnohým Svidníčanom realizovaním množstva projektov, ktoré vytvárajú pracovné miesta sú to: terénni sociálni pracovníci, miestna občianska poriadková služba, chránené dielne, protipovodňová ochrana atď. Verím, že pripravovaný areál pre priemyselný park nám umožnia priviesť do Svidníka investora, ktorý ponúkne desiatky pracovných miest a popri čínskych investoroch sa podarí zamestnať ďalšie desiatky ľudí. Teším ma, že čochvíľa sa budú vo Svidníku stavať dve obchodné zóny, ktoré môžu potrebovať až 60 pracovníkov.

V oblasti školstva sa nám podarili najväčšie investície, ktoré pre naše malé mestečko znamenajú mimoriadny úspech, ide o získanie 2 mil. eur len na materské školy. Ukončujeme zatepľovanie materských škôl na Ul. gen. Svobodu a na Ul. 8. mája a práve prebieha prvá etapa zatepľovania MŠ na UL. Ľ. Štúra. Podarila sa nám zatepliť Základnú školu na Ul. Karpatskej a práve prebieha rekonštrukcia ZUŠ Svidník. Získali sme finančné prostriedky na vybavenie 14 učební na našich základných školách v hodnote 370 000 eur a školy získali po 5 000 eur na pomôcky do telocviční. Ako primátor si často prechádzam naše mesto a veľmi si dávam záležať na tom, aby žiadna oblasť spoločenského života nebola opomenutá. Venujem veľkú pozornosť aj výstavbe a renovácii detských ihrísk, čoho dôkazom sú nové hracie zóny na Ul. Karpatskej a Ul. Mládeže krásne dve ihriská na Nižnom Svidníku. Avšak nekončíme, naopak v priebehu najbližších dňoch budú inštalované nové hracie komponenty v 5 lokalitách nášho mesta v hodnote viac ako 34 000 eur zo získaných prostriedkov. Aj v ďalších oblastiach sme boli úspešní. Získali sme finančné prostriedky na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice. Naši dobrovoľní hasiči dostali nové auto aj s príslušným vybavením. Získali sme prostriedky na rozširovanie a obnovovanie kamerového systému v hodnote 25 000 eur a spolu budeme mať v našom meste 31 kamier, ktoré nám pomáhajú byť jedným z najbezpečnejších miest na Slovensku. V bytovej výstavbe sa nám podarili skoro zázraky. Po úspešnej rekonštrukcii bytového bloku na Ul . Sov. hrdinov v mojom prvom volebnom období sme v druhom volebnom období zrealizovali výstavbu bytového bloku B6 s veľkorysým parkoviskom aj pre bytový blok B5 a podarilo sa nám dokončiť byty nižšieho štandardu na ul. Festivalovej. Za dve volebné obdobia sme vytvorili 125 nájomných bytov a v tomto trende môžeme pokračovať lebo sú pripravené podmienky na výstavbu bloku B7 ako aj rekonštrukcia bývalého strojárenského internátu. Som nesmierne rád, že sa vytvorili podmienky pre výstavbu rodinných domov na sídlisku nad strojárňami, Mierová ulica a v krátkom čase tam vyrastie 24 nových rodinných domov, spolu 49 domov. Ďalšou dobrou správou je, že oproti strojárňam je lokalita vodárni, kde bude ďalších viac ako 50 pozemkov pre mladé rodiny, ktoré sa budú môcť budovať v našom krásnom meste. V oblasti kultúry sa robí veľmi veľa. Oproti minulosti je potešujúci nárast divadelných predstavení, ktoré sú väčšinou vypredané. Organizujeme mnoho podujatí a udržiavame tradície.

Je toho veľmi veľa, čím by som sa mohol prezentovať, ale najlepšie to však zhodnotíte Vy, občania nášho mesta. Ak sú tieto zmeny pre Vás viditeľné a prispievajú Vám ku kvalitnejšiemu životu, je to pre mňa odmenou. „Žijem a pracujem pre naše mesto.“

 

Ján Holodňák Váš primátor, som Jednotka

 

(Objednávateľ: Ján Holodňák, Kpt. Pavlíka 603/6, Svidník, Dodávateľ: KORONA, n.o. Ul. gen. L. Svobodu 691/14 089 01 Svidník IČO: 37887939 DIČ: 2022637111)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.