Mesto chce zriadiť podnik pre verejno-prospešné práce

Na mestskom zastupiteľstve sa bude hovoriť o zámere na zriadenie Sociálneho podniku pracovnej integrácie mesta Svidník. Jeho prioritou by boli verejno-prospešné práce. V rámci svojej náplne by sa mal zaoberať na základe dohôd čistením urbárskych lesov, prípravou a následným predajom dreva, hlavne sociálne odkázaným obyvateľom bytových domov nižšieho štandardu na Ul. Festivalovej vo Svidníku, lisovaním brikiet, čistením brehov vodných tokov, úpravou verejných priestranstiev, stavebnými prácami, záhradníckymi prácami, šitím pracovných odevov, opravou odevov či službami pre seniorov a podobne.

Sociálne podnikanie predstavuje oblasť ekonomických aktivít, pre ktoré je charakteristické prepájanie ekonomických a sociálnych cieľov. „Cieľom je poskytnúť pracovnú skúsenosť a nadobudnutie pracovných zručností cieľovým skupinám so zhoršenou zamestnanosťou a zlepšiť tak ich spôsobilosť uplatniť sa na otvorenom trhu práce. Sociálne podniky vytvárajú stabilné a ekonomicky udržateľné pracovné príležitosti, ktoré sú v počiatočnej etape podporované z verejných zdrojov, avšak len dočasne, pričom sa predpokladá, že po určitom čase budú tieto podniky a ich zamestnanci spôsobilí fungovať zo svojich vlastných, predovšetkým podnikateľských zdrojov,“  informuje v dôvodovej správe Marta Jacková, vedúca OSS na Mestskom úrade vo Svidníku.  Ako právnu formu sociálneho podniku v meste Svidník navrhujeme spoločnosť s ručením obmedzeným s dôrazom na ekonomickú udržateľnosť. (ver)

 

Autor: redakica
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.