IVANČOVÁ: POČKÁME NA ROZHODNUTIE SÚDU

Dňa 11.7.2019 bol mestu Svidník doručený rozsudok Krajského súdu v Prešove, ktorý potvrdil rozsudok Okresného súdu vo Svidníku. Podľa tohto rozsudku je mesto Svidník, povinné uhradiť žalobcovi Ing. Viliamovi Čechovi sumu 189 945 EUR, k tomu 5% úroky z omeškania z istiny od 1.8.2016, čo je približne 23 000 EUR ( a suma každý deň stúpa ) a navyše trovy súdneho konania vo výške 5  698 EUR.

Ak Mesto Svidník nesplní, čo mu ukladá rozsudok, oprávnený Ing. Viliam Čech môže podať návrh na vykonanie exekúcie.

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné. Krajský súd Prešov bol odvolacím súdom a proti rozsudku odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, v ktorom mesto musí byť zastúpené advokátom.

Vedenie mesta Svidník prostredníctvom renomovanej advokátskej kancelárie doc.JUDr. Jozefa Tekeliho, PhD podalo dovolanie na Najvyšší súd, v ktorom žiada zrušiť alebo zmeniť rozsudok Krajského súdu v Prešove a do doby rozhodnutia povoliť odklad vykonateľnosti tohto rozsudku – teda odložiť povinnosť zaplatiť do doby, kým nebude rozhodnutie Najvyššieho súdu.

Dovtedy mestu Svidník reálne hrozí riziko exekúcie a preto je v prvom rade úloha vedenia mesta Svidník a poslancov MsZ ochrániť mesto pred týmto rizikom – okrem toho, že by exekútor siahol na majetok mesta, navyšovalo by náklady o trovy, ktoré by mesto muselo zaplatiť exekútorovi.  V tomto prípade by tieto trovy boli v desaťtisícoch EUR. Do tejto situácie sa jednoducho mesto nesmie dostať. Preto na najbližšie rokovanie MsZ pripravujeme návrh, ako mať pripravené peniaze pre prípad, že budeme musieť urýchlene zaplatiť.

Súčasne podnikáme všetky právne kroky, aby sme sa so sporom, ktorý sa ťahá od roku 2017 vysporiadali. Vyhrať voľby znamená prebrať na seba všetky záležitosti, ktoré ostali po predchodcoch. Aj pozitívne, aj negatívne. Vyše  230 000 EUR, ktoré máme zaplatiť ,  je pre rozpočet mesta veľká položka – znamená to zobrať úver alebo ušetriť na naplánovaných akciách.

V druhom kroku nastupuje otázka zodpovednosti. Kto je zodpovedný za to, že aj napriek tomu, že boli pochybnosti o vykonaných prácach, predchádzajúci primátor  v roku 2016 podpísal kúpnu zmluvu  na bytový dom bez uznesenia mestského zastupiteľstva. V tomto prípade počkáme na rozhodnutie súdu.

Marcela Ivančová,

primátorka mesta Svidník

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.