ROČNÉ VYÚČTOVANIE NÁKLADOV SPOJENÝCH S UŽÍVANÍM BYTOV ZA ROK 2019

Podľa vypracovaných vyúčtovaní nákladov spojených s užívaním bytov za predchádzajúci rok 2019 konštatujeme, že  väčšina svidníckych  domácností dostane preplatky .   Rok 2019 bol opäť veľmi teplý, na väčšine územia SR sa podľa meteorológov radí na tretiu priečku za rokmi  2014 a 2018.  Spotrebitelia sa tak nemusia obávať vysokých nákladov na teplo.  Prvý polrok 2019, až na niekoľko chladnejších epizód v januári, bol nadpriemerne teplý. Február bol teplejší o +3,6 °C oproti dlhodobému priemeru, marec o +3,3 °C.  Oproti dlhodobému priemeru boli teploty vyššie aj na jeseň a v závere roka.

Tieto skutočnosti sa premietnu aj do vyúčtovania tepla, ktoré môžu domácnosti očakávať koncom mája . To, či budú mať preplatky alebo nedoplatky za všetky služby a energie  , bude závisieť najmä od nastavenia výšky zálohových platiebspôsobu rozpočítania v ich bytovom dome.   Vyúčtovanie úhrad pre vlastníka bytu  predstavuje rozpočítanie skutočnej  spotreby za každú  energiu  a  službu  spojenú s bývaním,  dodanú do bytového domu  v minulom kalendárnom roku, vyčíslenej na základe odpočtov meračov  alebo  došlých faktúr od dodávateľov   energií  a služieb.  Dodávateľ tepla  fakturuje  náklady za spotrebu  tepla správcom domov, resp.  spoločenstvám . Fakturácia prebieha podľa  spotrieb nameraných na meračoch tepla, ktoré sú umiestnené  na vstupe do obytného domu v  zmysle zákona 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Správca alebo SVB zodpovedá za samotné rozúčtovanie vyfakturovaných  nákladov na jednotlivé domácnosti, pričom sa riadia vyhláškou MH SR č. 240/2016 Z. z. v platnom znení, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla.

K stabilizácii cien tepla v našom meste   slúžia aj  moderné technológie založené na princípe  združenej výroby, t. j. na jednom zariadení sa súčasne vyrába elektrická energia aj teplo, čo má pozitívny vplyv na celkovú cenu a tepla a využíva podporu pri výrobe elektriny z KVET . Účinnosť výroby a distribúcie tepla zvyšujeme prostredníctvom nepretržitého vyhodnocovania údajov z výroby a dodávky tepelnej energie v centrálnom dispečingu a následného spracovania dodávky tepla.  S minimálnymi stratami v celej sústave dispečeri efektívne riadia dodávku tepla a prispôsobujú ju aktuálnemu počasiu a potrebám klientov. Systém CZT  tak zabezpečuje  efektívnu , ekologickú a  spoľahlivú dodávku tepla a teplej vody. 

Každému užívateľovi bytu bude doručené  vyúčtovanie  prostredníctvom  predsedu spoločenstva   v zákonnej lehote  do 31. mája 2020.  V nasledujúcom mesiaci  doručíme  všetky údaje a preplatky  z ročného vyúčtovania Slovenskej pošte, a.s., ktorá  bude po  spracovaní  údajov  vo svojom systéme  realizovať  inkaso. Vyplácanie  všetkých  preplatkov alebo uhrádzanie  nedoplatkov z vyúčtovania bude realizované komfortne  prostredníctvom  poštovej  služby SIPO.   Celková výška preplatkov na ročnom  vyúčtovaní , ktorá bude našim klientom vyplatená, predstavuje  sumu    468.686  EUR, nedoplatky sú vo výške cca  56.309 EUR.

V prípade  otázok, alebo nejasností ohľadom vyúčtovania  sa  ktorýkoľvek   klient  SLUŽBYT-u, s.r.o.   môže obrátiť na naše Oddelenie tepelnej energetiky, kde mu  bude podané  vysvetlenie.   Vlastník bytu  má možnosť  vyúčtovanie reklamovať.  Reklamáciu je potrebné uplatniť do 30 dní odo dňa prevzatia vyúčtovania. Reklamáciu je potrebné opatriť miestom vyhotovenia, dátumom vyhotovenia, dôvodom reklamácie  a vlastnoručným podpisom.                              

Pri  rozpočítaní nákladov na teplo stále platí , že zmenu pomeru medzi základnou a spotrebnou zložkou by mali vlastníci bytov odsúhlasiť napríklad po zateplení bytového domu. Po ňom sa totiž zvýši prestup tepla medzi jednotlivými bytmi, čo hovorí v prospech zvyšovania  základnej zložky (podlahovej plochy). Vtedy sa rozpočítanie stáva korektnejším a spravodlivejším voči všetkým vlastníkom v dome, čo potvrdzuje  aj Slovenská inovačná a energetická agentúra . Zateplenie  bytového domu  zvýrazní rozdiely v spotrebe tepla. V zateplených domoch je vhodnejšie využívať pomer 80 percent podľa plochy bytu a 20 percent a menej podľa spotreby. Zaizolovanie vonkajších stien totiž spôsobí, že teplo sa začne v oveľa väčšej miere vymieňať medzi susediacimi bytmi ako pred zateplením. Dôsledkom je skutočnosť, že tí, ktorí mali byty so stenami orientovanými predovšetkým dovnútra domu, môžu do väčšej miery čerpať teplo od susedov, keďže v príslušných stenách žiadna prekážka vo forme izolácie nie je.

V rámci zvyšovania komfortu našich služieb pripomíname, že je možnosť si predlžiť dodávku teplej vody v bytoch  aj po 23,-ej hodine. Viac k tomu môžu domoví dôverníci alebo predsedovia SVB kontaktovať  Dispečing.  

 

                Záverom ešte pripomíname Smernicu Európskeho parlamentu 2018/2002 , ktorá   zavádza povinnosť  diaľkového odpočtu energií.  Všetky vodomery a merače na radiátoroch budú musieť mať možnosť vykonávania rádiového diaľkového odpočtu.  Od 25.októbra 2020  budú musieť byť všetky vodomery, ktoré budú inštalované z dôvodu neplatnosti starých vodomerov už aj s rádiovým modulom. Merače na radiátoroch,  ktoré už sú nainštalované, ale nemajú diaľkový odpočet, budú môcť byť používané maximálne do 31.12.2026. Rádiové moduly budú nutné z dôvodov, že v budúcnosti bude v zmysle legislatívy odčítavanie meračov  a podávanie informácií vlastníkom o ich spotrebe viackrát ročne- nie jedenkrát ako je tomu teraz. 

Okrem naplnenia novej legislatívy, vodomery s diaľkovým odpočtom riešia aj ďalšie problémy –neoprávnená   manipulácia s meračom, ovplyvňovaním meračov zo strany vlastníka, odčítanie prázdnych bytov , spätný tok , porucha vodomeru v byte a pod., čo všetko má pozitívny dopad na celkové náklady vlastníkov bytov. 

V prípade, ak ešte nemáte vodomery  na diaľkový (rádiový) odpočet, kontaktujte  Službyt s.r.o. - Vedúci úseku bytov ( p. J. Studený) , ktorý rád poskytne ďalšie informácie.

 

JUDr.  Gabriel Kaliňák,  riaditeľ spoločnosti SLUŽBYT,s.r.o.           

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.