Vo Svidníku postavia nové obchodné centrum. Vznikne približne 120 nových pracovných miest.

Vo Svidníku vyrastie nové Obchodné centrum. Tento projekt podporili svojimi hlasmi poslanci na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva vo Svidníku. Vďaka tomu sa Svidníčania, ale aj ľudia z okolia, môžu tešiť na nové obchodné prevádzky, ale i nové značky. Dobrou správou je, že vzniknú i ďalšie parkovacie miesta a ešte lepšou, že sa vytvorí priližne 120 pracovných miest.

Zmena nebude mať dopad na kvalitu životného prostredia v meste

Tento návrh na zastupiteľstve predniesol Miroslav Novák, prednosta Mestského úradu.  „Začiatkom septembra 2019 požiadal vlastník pozemku ŠARIŠ CENTRUM o zmenu Územného plánu Mesta a zmenu Územného plánu zóny na svojom pozemku. Podla tejto žiadosti sa plocha priemyselnej a stavebnej výroby, výrobných služieb, skladového hospodárstva a logistické areály navrhuje zmeniť na plochu obchodnej a verejnej občianskej vybavenosti. Žiadateľ predložil investičný zámer v grafickej podobe, podľa ktorého na celom pozemku plánuje výstavbu obchodného centra s príšlusnou infraštruktúrou. Navrhovaná zmena Územného plánu mesta Svidník nebude  mať dopad na kvalitu životného prostredia v meste. Obsarávateľ územnoplánovacej dokumentácie, ktorým je podľa zákona obec, resp.mesto, môže požadovať čiastočnú alebo úplnú refundáciu nákladov spojených s obstarávaním zmney ÚPN od orgánov štátnej správy, orgánov samosprávnych krajov, obcí, fyzických osôb alebo právnických osôb, ktorých výhradná potreba vyvoláva jej obstaranie. Vzhľadom k tomu bude žiadateľ vyzvaný, aby pred spracovaním Zmeny Územného plánu mesta Svidník refundoval náklady na spracovanie Zmeny Územného plánu mesta Svidník,“ priblížil.

Ani k tejto téme nechýbala na rokovaní mestského zastupiteľstva rozprava. V rámci nej vystúpila aj poslankyňa Katarína Siváková. V tejto časti, kde má vzniknúť obchodné centrum, v Petrovej doline, je plánované priemyselná časť Svidníka. “V Petrovej doline, sú ďalšie pozemky. Dala som si tú námahu a mám výpisy z katastra. Sami veľmi dobre viete, že sú tam desiatky a desiatky vlastníkov. Ak toľko hovoríme o priemyselnom parku, o investoroch, čo nám bráni konať? Prestaňme len rozprávať, ale poďme do toho. Poďme za desiatkami vlastníkov pozemkov v Petrovej doline a vykupujme od nich pozemky. Inak sa asi nepohneme. Keď som spomenula vykupovanie pozemkov, máme na to? Máme na to financie? Dokážeme dať dokopy toľkých vlastníkov,” pýtala sa poslankyňa Siváková.

Goriščák: „Robíme všetko preto, aby sme vytvorili pracovné miesta v meste“

Podľa slov poslanca a zároveň zástupca primátora, Michala Goriščáka, má Svidník pred sebou jedinečnú príležitosť, ako získať zaujímavý projekt. Myslí si, že je potrebné pozrieť sa aj na štruktúry nezamestnaných v meste, kde prevažná časť nezamestnaných patrí k uchádzačom o zamestnanie, niektorí sú aj z bývalého odevného závodu . Je dôležité povedať, že sme od začiatku volebného obdobia oslovovali viacero zamestnávateľov. Už v súčasnosti tu máme zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú desiatky ľudí a radi by rozširovali svoje výrobné kapacity. Robíme všetko preto, aby sme tie pracovné miesta dokázali v našom meste vytvoriť. Myslím si, že ak by prišiel do Svidníka ďalší zamestnávateľ, vieme mu v tomto čase ponúknuť niekoľko ďalších priestorov. Zmenu územného plánu považujem za veľmi zaujímavý projekt v lokalite, ktorá je dlhodobe nevyužívaná, popri ktorej chodíme takmer denne a snívame o tom, že by tu mohlo niečo vzniknúť. Som rád, že prišiel záujemca, ktorý chce stavať na pozemku, ktorý patril súkromníkovi. Z toho vyplýva, že sa museli nejako dohodnúť na tom, aby sa mohlo v prípade schváleneia stavať a aby sa mesto Svidník stalo atraktívnejším mestom aj pre okolité mestá, mestom, ktoré by navštevovali aj ľudia z iných okresov. Zároveň využijeme priestor, ktorý je, dá sa povedať na konci mesta, to znamená, ako keby zväčšíme územným obvod, ktorý sa v rámci Svidníka využíva. Nepochybné je to, že vzniknú nové pracovné miesta. Nevidím teda dôvod na to, aby sme túto zmenu územného plánu nepodporili. Budem hlasovať za tento projekt rovnako, ako som hlasoval na mestkej rade,“ povedal.

Depo pre kamióny v budúcnosti?

Ján Vook si myslí, že Svidníčania si takéto obchodné centrum určite zaslúžia. „Okrem toho, máme tu predsa aj takých  ľudí, ktorí sa nemajú ako dostať za vzdialenejšími nákupmi, napríklad do Prešova či Poľska.  Len by som chcel vedieť, či tam bude tá zábezpeka do budúcna, resp. či viete ako developerská firma garantovať, že v budúcnosti nebude tento priestor slúžiť ako depo pre kamióny.“

M. Ivančová: „Vykupovať pozemky nie je naozaj jednoduché“

V rámci tohto bodu reagovala na vystúpenie poslankyne K. Sivákovej, primátorka mesta M. Ivančová. „Myslím si, že od štúdie sme všetci čakali pozitíva i negatíva tohto územia a čakali sme, že Ing.arch. Ján Kimák, vyjadrí k tejto téme svoje pripomienky. Toto sme podľa mňa mali čakať od dopadovej štúdie. Pani poslankyňa, položili ste veľa otázok a na niektoré sa môžem aj ja teba opýtať – „máme na to?“  Ste poslankyňa, poznáte teda rozpočete mesta... Každý poslanec môže zasiahnuť do rozpočtu  jeho zmenou. Okrem toho je tu stále taká malá legislatívna prekážka, ktorá nám bráni vo vykupovaní pozemkov. Verím, že bude rýchlo odstránená, ako aj ďalšie prekážky tak, aby sme mohli pristúpiť k vykupovaniu pozemkov. Jednoducho, je to problém, ktorý trvá už od roku 1989. Vykupovať pozemky nie je naozaj jednoduché. Viem, že je potrebné urobiť prvý krok. Myslíme na to a skúmame legislatívnu pôdu, ale v tejto chvíli to ešte nie je celkom možné,“ zhrnula primátorka, na čo jej K. Siváková odpovedala, že svojim vystúpením mala na mysli to, že spomínaná dopadová štúdia jej pripadá ako subjektívny názor jedného človeka, čo sa týka vykupovania pozemkov. „Vedeniu mesta nič nevytýkam. Vo svojom vystúpení som chcela upriamiť pozornosť na to, že v Petrovej doline je množstvo vlastníkov. Súhlasím s vybudovaním obchodného centra, pretože ho plánujú stavať na svojom pozemku. Zároveň som chcela upriamiť pozornosť na to, že ak by sme postupne začali vykupovať pozemky, budeme potrebovať neskutočné množstvo energie, financií i rokovaní... Práve preto som svoje vystúpenie smerovala k tomu, že súhlasím s vybudovaním spomínaného obchodného centra na pozemku, ktorý patrí tejto spoločnosti.“

Mesto Svidník nepríde kvôli projektu o priemyslenú zónu

Ďalší z poslancov, Vladimír Kaliňák, upriamil pozornosť na to, že si pamätá, koľko problémov bolo pred výstavbou Billy či Kauflandu. „Čo sa týka dopadovej štúdie, nie je to celkom len subjektívny názor jednej osoby. Ing. arch.Kimák pôsobil svojho času ako vedúci Útvaru hlavného architekta ešte pri mestskom národnom výbore vo Svidníku a územný plán sa kreoval ešte niekedy na prelome 70- 80 rokov minulého storočia. Je však potrebné dodať, že za tých 40 rokov sa trochu zmenila filozofia nakupovania, ale aj mobilita ľudí. Ing. Kimák mal tieto výhrady, myslím si teda, že bolo správne nechať mu priestor na to, aby sa k tomu vyjadril. Ja osobne som očakával od dopadovej štúdie pozitíva, negatíva, možno aj riziká, no na druhej strane príležitosti, ktoré táto výstavba a tento celý projekt môže priniesť, ako i posúdenie z viacerých hľadísk. Myslím si, že tam možno bol i tlak z podnikateľského prostredia, lebo vznikom každého obchodného centra sa môžu miestni podnikatelia cítiť ohrození. Ja si však myslím, že práve naopak, vytvoria sa nové pracovné miesta a je to pozitívne i z hľadiska zaťaženia životného prostredia. Ideme znížiť zaťaženie z priemyselnej zóny na obchodnú, čo je z ekologického hľadiska lepšie. Okrem toho, určite neprídeme o priemyslenú zónu, lebo z celého pásu, ktorý je vyčlenený v tomto území ako priemyslená zóna, celý ten projekt zaberie možno ¼.  Zvyšné 9/4 bude naďalej zastávať priemyslená zóna. Je tam problém, že v Petrovej doline sú desiatky vlastníkov. Vysporudávanie týchto pozemkov, aby sa tam v budúcnosti mohlo niečo postaviť, bude behom na dlhé trate. Toto územie je jedinečné, lebo patrí súkromnému majiteľovi, je celé vysporiadané a mesto v súčasnej dobe a zrejme ani v najbližšom čase, nebude mať na to, aby takýto pozemok mohlo kúpiť . Chce tu však prísť investor, ktorý do tohto projektu zainvestuje a mesto to nebude stáť nič,“ povedal.

Poslanec Olejár: „V tejto štúdii nevidím žiadne zmeny oproti minulosti“

Poslanec Pavel Olejár vystúpil s taktickou poznámkou. „Tento materiál bol pripravený aj na predchádzajúce mestské zastupiteľstvo. Zasadala komisia výstavby, mestská rada. Moja otázka je, kde vzniklo to zdesenie vo vašich očiach, že sme to minule neschválili a kde tak rýchlo zmizlo? Lebo v tejto štúdii nevidím žiadne nové informácie, fakty, ktoré sa zmenili oproti stavu, ktorý bol na minulom zastupiteľstve. Tento projekt podporím, ale chcel by som poznať odpoveď na túto otázku.“  Primátorka mesta, Marcela Ivančová, na to odpovedala, že žiadne zdesenie nevzniklo. „Boli sme trošku prekvapení z reakcie Ing.arch.Kimáka a preto vás vyzývam k zodpovednému prístupu k územnému plánu.“  Poslanec Beňko, ktorý je zároveň predsedom komisie výstavby doplnil, že komisia sa touto témou zaoberala ešte 21.februára, pred zastupiteľstvom 26.februára a dala kladné stanovisko. „Na základe toho bola ďalšia komisia pred niekoľkými týždňami, kde mal Ing.arch.Kimák predniesť dopadovú štúdiu, avšak nepredniesol ju. Komisia teda schválila dopadovú štúdiu spomínaného 21.februára v znení, v akom ju vidíme,“ vysvetlil.

„Miestni podnikatelia sa nemusia obávať ohrozenia“

V závere sa k celej téme vyjadril aj zástupca developerskej spoločnosti KLM. V úvode spomenul, že si podrobne prečítal analýzy zmeny územného plánu vo Svidníku od Ing.arch.Kimáka a v žiadnom prípade nespochybňuje jeho odbornosť. „Vítam aj váš záujem o túto tému, pretože dopadová štúdia je ozaj vážny dokument. Vo firme sme zvyknutí na to, že ak prídeme do nejakého mesta, v ktorom chceme meniť územný plán, diskutujú o ňom. Je to teda vyslovene na vás a na tom, ako budete hlasovať. Jedným z pozitív tohto projektu je vytvorenie nových obchodných prevádzok, zlepšenie infraštruktúry, väčšinou pôjde o prevádzky, ktoré majú regionálny charakter, nie je to však niečo, čo by malo ohroziť miestnych podnikateľov. Naopak, malo by to byť niečo, čo v meste ľuďom chýba. Toto centrum bude dopĺňať služby a obchod vo Svidníku. Možno Vás zaujíma otázka, prečo stavať na periférii. Už navrhovanou veľkostou pozemku, ktorý má 25 000 m2, plánujeme zastavať 8000 m2. Podľa Ing.arch.Kimáka by sme mali toto centrum umiestniť do centra Svidníka, avšak to by znamenalo riadne zaťaženie mestskej dopravy. Zo skúseností, ktoré máme so stavením centier vyplýva, že mestá chcú pravý opak. Nechcú stavať v centre, ale na periférii,“ objasnil a dodal, že ďalším prínosom tohto projektu  by malo byť to, že prinášajú investíciu vo výške cca 7,5 milióna eur. „Podľa všeobecne záväzného nariadenia sme vyrátali, že do mestského rozpočtu bude daň z príjmov 25 000 eur ročne. Vieme vytvoriť 110 – 120 nových pracovných miest.“ Na konci svojho vystúpenia odpovedal aj na otázku poslanca Vooka.Momentálne meníme len zmenu využitia zóny,  ďalej bude nasledovať dopadová štúdia na životné prostredie, kde sa bude posudzovať celý smer nášho zámeru. Spomínaný zámer budeme predkladať a ním je práve obchodné centrum. Nemáme záujem v tomto smere stavať žiadne depá...bude dokonca verejné prerokovanie tohto projektu, čiže tento projekt vám bude dokonale predstavený,“ povedal na záver.

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku odsúhlasilo zmenu plochy priemyselnej a stavebnej výroby, výrobných služieb, skladového hospodárstva a logistické areály  na plochu obchodnej a verejnej občianskej vybavenosti pre možnosť vystavania Obchodného centra spoločnosťou KLM.

-pk-

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.