Preventívne opatrenia na ochranu seniorov pred podvodnými konaniami pod vymyslenými legendami a domácim násilím...

Preventívne opatrenia na ochranu seniorov pred podvodnými konaniami pod vymyslenými legendami a domácim násilím v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19

 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Svidníku aj v čase vzniknutej situácie pandémie COVID-19 upozorňuje občanov, najmä seniorov na páchanie podvodov a krádeží pod vymyslenými legendami s rôznymi emotívnymi príbehmi, ktorými sa podvodníci snažia získať dôveru seniorov, dostať sa do ich príbytkov, lokalizovať miesto ich úspor  a v nepozorovanej chvíli od nich podvodne vylákať alebo ich okradnúť o celoživotné úspory.

Podvodníci  najčastejšie  volajú seniorom na ich pevné linky alebo mobily ako ich príbuzní alebo známi (napr. vnuk, syn, brat) a súrne žiadajú požičať peniaze na rôzne účely.

Tiež sa predstavujú ako lekári a oznámia seniorom, že ich príbuzný spôsobil vážnu dopravnú nehodu, leží v nemocnici, nemôže komunikovať, lebo si pri nehode odhryzol jazyk a súrne potrebuje peniaze na vyplatenie škody, ošetrenie a neoznámenie prípadu polícii.     

Vyskytujú sa aj prípady, kedy sa páchatelia predstavujú v telefóne ako pracovníci elektrární, plynární alebo vodární (zneužívajúc situáciu pri odpise elektrickej energie, vody alebo plynu).

V súvislosti so vzniknutou situáciou pandémie COVID-19 sa vyskytli prípady, kedy podvodníci kontaktovali seniorov telefonicky, že im prídu zmerať teplotu, ponúkali im na predaj rôzne filtre, dezinfekčné gély a ochranné rúška.

Páchatelia seniorov vždy dôrazne žiadajú, aby nikoho z príbuzných nekontaktovali,  s nikým túto záležitosť nepreberali a striktne dodržiavali ich pokyny. Úmyselne volajú viackrát za sebou, aby seniorom zabránili kontaktovať svojich príbuzných alebo iné osoby, ktorým dôverujú. Pre peniaze chodia osobne a tiež ponúkaný tovar prinesú seniorom do ich príbytkov.

 

Nie je vylúčené, že seniorov môžu páchatelia kontaktovať aj osobne priamo v ich príbytkoch s ponukou rôznych služieb (napr. nákup potravín) alebo predaja liekov na ochranu pred koronavírusom alebo na podporu imunitného systému.

 

V tejto súvislosti Policajný zbor

 

1. upozorňuje seniorov, aby boli obozretní voči neznámym osobám, ktoré ich telefonicky kontaktujú z rôznych príčin (napr. meranie teploty, predaj filtrov, ochranných rúšok, dezinfekčných gélov a pod.) a žiadajú od nich peniaze,

2. odporúča seniorom, aby si skutočnosti uvádzané v telefonickom rozhovore                          s neznámou osobou ihneď overili u svojich príbuzných alebo iných osôb, ktorým dôverujú,

3. vyzýva seniorov, aby nevyberali svoje finančné úspory pre cudzie osoby                                zo svojich účtov alebo vkladných knižiek a nedávali peniaze osobám, ktoré nepoznajú,

4.  odporúča seniorom, aby nevpúšťali cudzie  osoby  do svojich príbytkov a boli   opatrní pri  

     internetových nákupoch a overili si predajcov e-shopov,

5.  žiada seniorov, aby v týchto prípadoch,  alebo v  prípadoch, kedy vzniká podozrenie            

     z podvodného konania, ihneď kontaktovali Policajný zbor na čísle 158.“

 

Okresné riaditeľstvo PZ vo Svidníku ďalej oznamuje, že v rámci Slovenskej republiky boli zaznamenané rôzne hoaxy, najmä na internetových sociálnych sieťach, napr. o vyrobení lieku na koronavírus.

Je preto nutné, aby si občania pred nákupom liekov na internete overili zdroj (predajcu) a nenakupovali z neoverených zdrojov (predajcov), u ktorých hrozí riziko predaja falšovaných liekov (nepovolených a neschválených liekov) a ochranných prostriedkov (vrátane dezinfekčných gélov).

Podľa platnej legislatívy je na území Slovenskej republiky možný predaj len registrovaných liekov, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis (tzv. voľnopredajné lieky).

Štátny ústav na kontrolu liečiv na svojej internetovej stránke na adrese: https://www.sukl.sk/ informuje o falšovaných liekoch, vydáva upozornenia aj v súvislosti  s pandémiou ochorenia COVID-19 a taktiež vydal odporúčanie k tzv. samotestom na COVID-19 pod odkazom: https://www.sukl.sk/hlavnastranka/slovenska-verzia/media/tlacove-spravy/odporucenie-statneho-ustavu-pre-kontrolu-liecivv-suvislosti-so-samotestami-na-covid-19?page_id=5310.

Verejnosť si môže tiež overiť internetového predajcu i na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie na adrese: https://www.soi.sk/, kde je zverejnený informatívny zoznam rizikových e-shopov, upozornenie na internetové obchody,  ktoré  po  skutočnení objednávky a jej následnom zaplatení, tovar spotrebiteľovi nedoručia a praktiky prevádzkovateľa internetového obchodu, ktorý po objednaní dezinfekčného prostriedku na ruky spotrebiteľom doručil balenie obsahujúce vodu, prípadne inú tekutinu pod odkazom:

https://www.soi.sk/sk/informacie-pre-verejnost/upozornenie-na-internetovy-obchod wwwshopolo-sk.soi.

Zároveň je potrebné uviesť, že v prípade, ak niekto vykonáva predaj falšovaných liekov alebo ochranných prostriedkov (vrátane ochranných masiek, gélov a pod.), môže sa okrem iného (do úvahy môže pripadať i trestný čin „Podvod“ podľa § 221 Trestného zákona) dopustiť trestného činu „Ohrozovania zdravia nepovolenými liekmi, liečivami a zdravotníckymi pomôckami“ podľa § 170 Trestného zákona, trestného činu „Neoprávneného zaobchádzania s liekmi, liečivami               a zdravotníckymi pomôckami“ podľa § 170a Trestného zákona, trestného činu „Falšovania liekov a zdravotníckej pomôcky“ podľa § 170b Trestného zákona alebo trestného činu „Porušovania práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu“ podľa § 281 Trestného zákona.

V  čase  prijatých  mimoriadnych  opatrení  proti  šíreniu COVID-19 Okresné riaditeľstvo PZ vo Svidníku  upozorňuje aj na riziko nárastu prípadov domáceho násilia.

Domáca izolácia v spoločnom  priestore s násilníkom môže spôsobiť  stupňovanie  agresívnych prejavov násilníka a zároveň môže predstavovať prekážky na vyhľadanie pomoci  a kontaktovanie Policajného zboru, nakoľko obeť je pod dohľadom násilníka.

 

Policajný zbor v tejto súvislosti :

1.  upozorňuje obete, že domáce násilie neprestane samo a môže sa stupňovať,

2. odporúča obetiam neváhať a kontaktovať Policajný zbor na telefónnom čísle 158, ktoré            je dostupné nepretržite, pričom na telefonické kontaktovanie môžu vyžiť situácie bez prítomnosti násilníka v domácnosti, pripadne situácie, kedy sa sami môžu vzdialiť             z domácnosti bez priamej prítomnosti násilníka, napríklad vysypanie odpadkov, vyprázdnenie poštovej schránky, nákup potravín, liekov a podobne,

3.  odporúča, aby obete o domácom  násilí   nemlčali  a  ak   majú   možnosť,  aby sa zdôverili   inej  osobe  ( nemusí  to byť  príbuzný,  môže  to  byť akákoľvek iná osoba, ktorej dôverujú, napr. kamarátka, susedia a podobne),

4. dáva  do  pozornosti  bezplatnú  non-stop  Linku  pre ženy zažívajúce násilie                    0800 212 212; poradkyne tejto linky disponujú aktuálnymi informáciami o pomáhajúcich organizáciách a sú pripravené poskytnúť obetiam domáceho násilia rady a odporúčania na riešenie situácie,

5.  apeluje  na  občanov,  ktorí  majú  poznatok  o tom,  e v  ich  okolí dochádza k domácemu

     násiliu, aby neváhali ihneď kontaktovať Policajný zbor na telefónnom čísle 158; oznámenie domáceho násilia polícii môže zabrániť v pokračovaní násilia a tým ochrániť obete domáceho násilia.

 

Policajný zbor ubezpečuje, že prípadom domáceho násilia venuje zvýšenú pozornosť a k obetiam domáceho násilia pristupuje citlivo a empaticky. Policajný zbor  je povinný prijať a preveriť každé oznámenie domáceho násilia, to platí aj v čase vyhlásenia núdzového či mimoriadneho stavu. Príslušníci Policajného zboru v praxi každý jednotlivý prípad domáceho násilia vyhodnocujú a realizujú v súlade s platnou legislatívou a sú na tieto prípady vyškolení.“

 

plk. JUDr. Jaroslav Suvák 

riaditeľ 

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.